Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych OsobowychAdministrator Danych Osobowych

Wójt Gminy Turek

ul. Ogrodowa 4

62-700 Turek

 

Inspektor Ochrony Danych

Ewa Galińska

ul. Ogrodowa 4

62-700 Turek

tel. 63 279 40 64

e-mail: inspektor@osdidk.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Turku Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą przy ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym inspektor@osdidk.pl, lub telefonicznie pod numerem tel. 531 641 425.
 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody:
 • w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • w celu realizacji umów z kontrahentami- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem.
 2. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w sowich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
 2. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.
 3. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

 

PROCEDURA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO U ADMINISTRATORA

Zarządzenie Nr 9/2021
Wójta Gminy Turek
z dnia 22 wrzesnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji obowiązku informacyjnego u Administratora

Na podstawie art.13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Gminy Turek Procedurę realizacji obowiązku informacyjnego u Administratora, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Procedura realizacji obowiązku informacyjnego u Administratora jest prowadzona w formie pisemnej, w tym również w formie elektronicznej.

§ 3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: